INOS RICHTER - Prodej a doprava kameniva, dodávky stavebních hmot, zemní a stavební práce

Switch to desktop

Profil společnosti

Společnost Milan RICHTER - INOS byla založena již v roce 1991. Zabývá se převážně obchodní činností spojenou s nákupem a prodejem stavebních hmot a materiálů. Hlavním předmětem činnosti je prodej a zprostředkování prodeje kameniva pro stavební účely, včetně jeho dodávky po celém území České republiky.

Společnost s ručením omezeným INOS RICHTER s.r.o. vznikla v roce 1994 a specializuje se na provádění zemních prací, skrývek, demolic a odstraňování staveb, skládkování a ukládání zeminy včetně nakládání s odpadem stavebního charakteru ( vyjma odpadu nebezpečného ) - ukládání, recyklace atd. a provozování nákladní dopravy sklápěcími vozy a soupravami.

Všechny práce jsou prováděny vlastním strojním vybavením, které obsluhují pracovníci, kteří jsou způsobilí pro vykonávání obsluhy jednotlivých strojů a zařízení a absolvovali speciální školení. Při realizaci zakázek používáme nejmodernější technické vybavení, které splňuje veškeré požadavky předpisů EU na bezpečnost práce a ekologii provozu a využíváme moderních technologií a pracovně-technických postupů, které zabezpečují včasné dokončení zakázky v dohodnutém termínu s požadovanou kvalitou provedení realizovaného díla.

Politika jakosti

Společnost INOS RICHTER s.r.o. se zabývá prodejem kameniva, autodopravou, pronájmem stavebních strojů, demolicemi a zemními pracemi. Firma má v plánu sortiment svých služeb nadále rozšiřovat. Vrcholné vedení si proto uvědomuje nutnost udržení a zlepšování jakosti všech svých činností a služeb na všech úrovních.

Společnost INOS RICHTER s.r.o. si uvědomuje, že zákazník musí mít důvěru ve stabilní kvalitu výrobků a služeb firmy, proto se stalo uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a požadované kvalitě hlavní prioritou politiky jakosti. Kvůli snaze uspokojit zákazníka upřednostňuje společnost INOS RICHTER s.r.o. ve všech fázích realizace zakázky prevenci vad před jejich odstraňováním.

Výběr nových zaměstnanců provádí společnost INOS RICHTER s.r.o. podle jejich kvalifikace, odborných znalostí, schopností a praktických zkušeností. Optimálních výsledků dosahujeme rovněž školením výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků.

Jakost námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší firmě nejvyšší prioritu. Je základním prvkem procesu řízení zakázky a všech jeho fází od průzkumu trhu až po ukončení celé zakázky.Jakost produkce i poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména firmy. Je ve firmě trvale sledována, hodnocena a dokumentována.

Naším cílem je vždy dosáhnout shodu s požadavky normy ČSN ISO 9001 a ČSN ISO 14001. Společnost INOS RICHTER s.r.o. se zavazuje k plnění požadavků normy, trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému managementu jakosti.

Spolu s environmentální politikou je platné znění politiky jakosti zveřejněno na podnikovém INTRANETU, uveřejněno na podnikových internetových stránkách a pro zaměstnance zveřejněno na všech pracovištích.

Environmentální politika

Vedení společnosti INOS RICHTER s.r.o. si je plně vědomo své odpovědnosti za odpovědné řízení veškeré činnosti organizace ve vztahu k šetrnému využívání přírodních zdrojů a minimalizaci možných nežádoucích dopadů činnosti organizace na životní prostředí,proto stanovilo environmentální politiku, jež odpovídá povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb společnosti INOS RICHTER s.r.o. , která se tímto dokumentem zavazuje k neustálému zlepšování svého environmentálního profilu a snaze o prevenci znečišťování ŽP.

Jsme si vědomi, že jakákoliv lidská činnost je podmíněna využitím zdrojů, čerpaných z globálního ekosystému. Tato skutečnost společně s výsledky činnosti narušuje více či méně rovnováhu systému. Trvale udržitelný rozvoje lze dosáhnout pouze zodpovědným a šetrným využíváním přírodních zdrojů, eliminací situací vážně narušujících přirozené fungování ekosystému a minimalizací produkce nevyužitelných tuhých, kapalných či plynných odpadních látek, unikajících či ukládaných zpět do přírodního prostředí.

Společnost INOS RICHTER s.r.o. si uvědomuje svoji povinnost plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým organizace podléhá. Základní podmínky pro ochranu životního prostředí jsou stanoveny právními předpisy Evropské unie, které jsou transponovány do českého právního řádu. Zavazujeme se k důslednému dodržování podmínek stanovených českými právními předpisy. Abychom byli k naplňování těchto požadavků připraveni v dostatečném časovém předstihu, považujeme za nezbytné průběžně monitorovat případné změny těchto předpisů. Aby snadněji dosahovala plnění svých závazků, stanovuje a přezkoumává environmentální cíle a cílové hodnoty.

Environmentální politika je součástí dokumentace EMS, je ve společnosti INOS RICHTER s.r.o. realizována a udržována prostřednictvím všech zaměstnanců společnosti, kterým je tato politika sdělována. Tato politika je hnací silou procesu neustálého zlepšování environmentálního profilu organizace. Politika je pravidelně přezkoumávána a revidována tak, aby odrážela měnící se podmínky a informace. Environmentální politika je platná a závazná pro všechny zaměstnance, činnosti a procesy.

Spolu s politikou jakosti je platné znění environmentální politiky zveřejněno na podnikovém INTRANETU, uveřejněno na podnikových internetových stránkách a pro zaměstnance zveřejněno na všech pracovištích.

V Praze, 5. února 2015

Ing. Pavel Richter – ředitel INOS RICHTER s.r.o.