top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost INOS RICHTER, IČ: 62415841, DIČ CZ62415841, se sídlem Praha 4, Holušická 2253/1, PSČ 14800, (dále jen „INOS RICHTER“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: INOS RICHTER s.r.o.
IČ: 62415841
Sídlo: Praha 4, Holušická 2253/1, PSČ 14800

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e mailem na adrese inos@inoscd.cz, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je:

  1. odpověď na kontaktní formulář


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V INOS RICHTER přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Používáme bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům

  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

  • právo na omezení zpracování osobních údajů

  • právo na přenositelnost osobních údajů

  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo vznést námitku.


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu inos@inoscd.cz.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Text
bottom of page